QLM – hayat û şekile hezkirne il bar mrove xerîb

Meha şeş il 2016 NVBF daste şola xwa kir bo arîkarîa hemî şekile hezkirne. Hezkirn na b tenė nav beyna jin û zelam de heya. Yahnî hezkirna jin û jin û ya zelam u zelam ji haye. Ji bilî şekile hezkirne ew hana ye bexwasin rêgaza xwa ba dil bkn. Ev mijar sh gelêk insana re ya muhîma, wane nuh hati almanya û ewê mesh va wi welati. Çi ya bve ser van mijara baxeva dkara ser çawa ba NVBF arîkarî ye bexwasa. Ser nave QLM - Queeres Leben in der Migrationsgesellschaft, yahnî mrove hamî walata û ye hamî şikle hezkirne, derî bûro vakir ya.

Nêzik hêst mîlyon kes le Niedersachsen djin û 1,6 mîlyon kes sh walate xerîb hatna. Yahnî gelêk melet û edet û zmane xerîb le Niedersachsen henê . Bona vê yekê çande nvisingaha QLN ye rollagi berçav bêbina û gelêk grng be. Har wîsa dnav wan 1,6 mîlyon ya nav beyna 90.000 û 120.000 kes henê dven ragaze xwê bghôrn bo nmone, zelam sh bolgaria dve rêgaza xwê badîl bke û bbe jnk , mîna veke gelêk jnk dnav wandê henê dven xwe bkn zelam. Hezkirna jîn û jîn an jî zelam û zelam haye. Mişkila mezn awe, ev xalkê sharm dkin hezkirna xwê an ji daxwazya xwê bo eki bêjn an ji bdn dyar krn , chebu dnava kûltûr û edete wan de sherma û hnk ji qabul nakin.

Waxte kesê xerib te almanya kas pirsiyara şekile hezkirna wan naka,  yahnî  bar çave dawlete jîn  û zelam dven begijîn hav. Ev şola na drsyta jibo gelêk kesê xerîb dven almanya sar heriata xwa bn. Ewê dven veşarti regaza xwê beghôrn an ji hezkirna xwê diar bkn,  gelêk qehirn û trsn an ji dven xwa be kuşin. Gelêk nasax dbn u nai mertehn, chebu ew dbinin kas sh wan fam naka.

Da ev mişkila netn serê kesî û kes xwa na bîna tenê,  gelêk arîkarî dve.  Wisa mesalê ya muhima da kas nesaxî ya nefs û ya laş na kava. Yahnî bûro mîna QLM lazima bo arîkarî ye da ew kesê mîna hev insane mîna xwa nas bkn.  Hata nuha ev arîkarîa il Niedersachsen nabû.

 

QLM gelêk kefxweşin arîkarî ya wan bekin ye hatî ji bîr  kirin. Çia bexwasa sar van mijara baxeva dkara sar cava werâ bûro ya QLM. Nas kirin, axiftin û bawerî armance QLM ya.

Nivîs sar QLM

Dostê arîkarî ye:

VNB e.V. û Andersraum e.V. b arîkarî ya Niedersachsen şol dkn. Şolkerê bûro ekspertê van mijara na,  yahnî sar şole xwa xandina û zanînake mezin henê.

Bûro ya  Andersraum e. V. il Hannover  ya û arîkarî ye dka bo hamî kasê bexwasa sar ve mesale bexeva.  Yahnî ew kesê dve hezkirna xwa nav beyna jin û jin an jî  zelam û zelam diar beka.  Ji bilî  ve şekile hezkirne sh wane bexwasin regaza xwa badil kn bûro ji ya vakir ya.

VNB gelêk arîkarî ye bo kesê walate xerîb il alamaya û ewropa kir ya.  Yahnî sh edet û kûltûre xerîb fam  dkn. Il almanya peşnûma sar nave AMBA haye, ev peşnûma bas arîkarî ya kesê walate xerîb deka . Meha deh 2015 VNB jara ewili bahsa şekile hezkirne û kesê walate xerîb kirn.